Seld Gymreig Artistiaid o’r 21ain Ganrif // A 21st Century Artists’ Welsh Dresser

 

IMG_3674

 

 

Advertisement

Judith Rees

IMG_2774

 

“…mwgwd papur o ben Dylan Thomas…enillais i a Ceri Davies y wobr gyntaf am ‘y pâr hanesyddol gorau’ yn y carnifal diwethaf yn Lacharn (2013) â hwnnw. Fi oedd Caitlin a Ceri oedd Dylan Thomas.”

“…the Paper  mask of Dylan Thomas’ Head…Ceri Davies and I won first prize as ‘Best
Historic Couple’ at the last carnival in Laugharne (2013) with that, I was Caitlin,  Ceri  dressed as Dylan Thomas.”

Sam Knight

photo-11

“Dyma gyw iâr porslen lle rydym yn cadw wyau o ieir fy rhieni.”

Saer coed yw Sam yn byw ger Llandysul, Sir Gaerfyrddin. Gallwch weld rhai o’i ddarnau ar y seld!

“This is a porcelain chicken in which we keep eggs from my parent’s hens.”

Sam is a woodworker living near Llandysul, Carmarthenshire you can see some of his pieces on the dresser!

Sam Knight Woodworking

Sarah Maria Rhys

Great grandma's cat Pair of Dogs

“The tiny cat was given to my daughter by her great grandmother.

When my Mother and I moved into our house, which used to be a brewery, 35 years age, we found two dogs in the black, slate fireplace and they had been painted black.  My Mother removed the paint and we’ve had them on display in the house ever since.”

“Rhoddwyd y gath fechan i fy merch gan ei hen nain.

Pan symudodd fy Mam a finnau i mewn i’n tŷ, a arferai fod yn fragdy, 35 mlynedd yn ôl, ddaru ni ddarganfod dau gi yn y lle tan o lechen ddu ac roeddynt wedi eu paentio’n ddu. Fe dynnodd fy Mam y paent i ffwrdd ac rydym wedi eu harddangos yn y tŷ ers hynny.”

Gwenllian Beynon

photo 2photo 3photo 5“Nid oes gen i Seld yn fy nhŷ, yr oedd gennym un fel plentyn yn ein cartref, ond cafodd mam wared arno oherwydd yr annibendod roedd yn storio. Mae gen i atgofion pleserus o’r dreser a chofiaf y teledu yn cymryd y lle pennaf arno yn y 60au. Yr hyn sydd gennyf gartre yw llawer o dyllau a chornelau i osod pethau ac rwyf yn gweld y rhain fel fy Seld.Wrth edrych ar y lleoedd yma mae wedi bod yn anodd iawn dod o hyd i wrthrych addas ar gyfer Seld yr Eisteddfod a’r rheswm y tu ôl i’r gwrthrych a hyd yn oed wrth i mi ysgrifennu hwn, nid wyf yn gwybod. Rydw i’n mynd i gael golwg i weld os gallaf ei ddarganfod.

Rwyf wedi dewis rhywbeth gwnaeth Bet roi at ei gilydd mae’n gyfuniad o’r hen, y newydd a’r cartrefol.

Ynddi mae atgofion annwyl a hapus iawn o rywun nad yw bellach yma.”

“I don’t have a Seld in my house, we had one as a child at home, but my mother got rid of it because of the clutter it stored. I have fond memories of that dresser and remember the television taking pride of place on it in the 60s. What I have at home are lots of nooks and crannies in which I place stuff I see these as my Seld.

Looking at these places it has been very difficult to find a suitable object for the Seld at the Eisteddfod and the reason behind that object and even as I write this I don’t know. I’m going to have a look to see if I can find it.

I have Chosen something that Bet put together it is a combination of the old, the new and the home made.

It has very fond and happy memories of someone who is no longer here.

Justine Allison & Mark Folds

IMG_3613

Mae’r Afal Hapus ar fenthyg gan Justine – daw o Efrog Newydd [ y ‘Big Apple’]ac mae yna gloch fach yn canu tu fewn. Mae’r fefusen cerameg sy’n hongian ar fenthyg gan Mark Folds

The ‘Happy Apple’ was loaned by Justine – it’s from New York (the Big Apple) and has a chiming bell inside. The ceramic, dangly limbed strawberry was loaned by Mark Folds.

Justine Allison

Mark Folds

Tanya Rotherfield

P1040220P1040225

“Syrthiais mewn cariad gyda’r esgidiau pan welais i nhw mewn siop elusen. Rwyf wedi eu darlunio cymaint o weithiau, ond allwn ni byth eu gwisgo felly maent yn eistedd gyda balchder ar silff yn fy stiwdio yn aros i gael eu darlunio fel print unwaith yn rhagor. I mi gall esgidiau fod yn arwydd o economi. amser, statws a naws.

Mae’r mochyn yn hen ac wedi colli ei dopyn. Fe olchais i o pan ges i o’n anrheg, felly nawr mae’n edrych fel brid prin gan iddo golli peth o’i liw. Daeth o gartref Hen fodryb Ada, fy ngŵr a oedd wedi teithio’n bell ac fe ddes yn hoff iawn ohoni yn yr amser byr y des i’w hadnabod.”

“I loved the shoes as soon as I saw them in a charity shop. I have drawn them so many times, but could never wear them so they sit with pride on my studio shelves waiting to be drawn into yet another print. Shoes for me can describe an economy, time, status and mood!

The pig is old and has lost his stopper. I washed him when I was given him, so he now looks like some rare breed as he lost some of his colour. He came from my husband’s great Aunt Ada who was a very well travelled lady of whom I became very fond in the short time I knew her.”

Tanya Rotherfield

Maya Mitten

IMG_3616

Rhoddwyd y creadur bach pren hwn [bwytäwr morgrug? Buwch?] I Maya pan ddaeth i fyw yng Nghymru rhyw 20 mlynedd yn ôl. Daeth a llawer o lwc a hapusrwydd iddi ac mae wir i’w drysori.

Maya was given this little wooden creature (anteater? cow?) when she came to live in Wales nearly 20 years ago, it has brought her lots of luck and happiness and is  a very precious object in Maya’s house.

Maya Mitten

Kathryn Campbell Dodd

IMG_3623 IMG_3627

“Mae’r Seld ar hyn o bryd yn byw yn fy stiwdio. Rwyf wedi cynnwys llun o’r gŵr a’i gwnaeth yn 1997, Steve Hanley. Mae’n ddarn o gelf yn ei hunan gan ei fod wedi ei wneud allan o fyrddau torri a rholbrennau wedi eu hailgylchu, llwyau pren ,cyllyll a ffyrc.Rwyf hefyd wedi cynnwys par o Ledis Cymreig mewn hetiau du a brynais mewn siop ail law yn Llandysul. Fy nhad-cu oedd piau’r camera ‘Box Brownie’ a dyma’r camera cyntaf imi ei ddefnyddio.”

“My Dresser currently lives in my studio. I have included a picture of the man who made it in 1997, Steve Hanley. It is a work of art in itself made as it is from reclaimed chopping boards and rolling pins, wooden spoons and cutlery. I have also included a pair of Welsh ladies in stove pipe hats that I bought in a junk shop in Llandysul. The ‘Box Brownie’ camera belonged to my Grandad and was the first camera I ever used.”

Kathryn Campbell Dodd